Εισηγητές

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα, σε ακαδημαϊκούς, στα στελέχη και τους εκπαιδευτικούς όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παρουσίαση θεωρητικών εισηγήσεων, καλών διδακτικών πρακτικών και ερευνητικών εργασιών συναφών με τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απευθείας τις προτάσεις τους προς την Επιστημονική  Επιτροπή του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: omousiou@sch.gr, υπόψη Όλγας Μούσιου Μυλωνά.

Υποβολή προτάσεων και ημερομηνίες

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όσους και όσες Εκπαιδευτικούς επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε θεωρητικές ή ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο των προκαθορισμένων θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου.

Ενδεχόμενες κατηγορίες εργασιών:

 • Ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες – μελέτες προφορικές διάρκειας 15΄ή αναρτημένες
 • Θεματικά Συμπόσια με 2 και περισσότερους εισηγητές και Προεδρεύοντα διαλόγου διάρκειας 1-2 ωρών
 • Διδακτικές προτάσεις – Καλές πρακτικές προφορικές διάρκειας 15΄ή αναρτημένες
 • Προτάσεις διεξαγωγής Εργαστηρίων διάρκειας 1-2 ωρών

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • 1η Ανακοίνωση: 28 Μαρτίου 2017
 • Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 10 Απριλίου 2017
 • Λήξη υποβολής περιλήψεων: 14 Μαΐου 2017
 • Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 20 Μαΐου 2017
 • Ανακοίνωση προγράμματος: 21 Μαΐου 2017
 • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 26 και 27 Μαΐου 2017
 • Λήξη υποβολής εργασιών για τα πρακτικά: 30 Ιουλίου 2017
 • Ενημέρωση αποδοχής πλήρων κειμένων για δημοσίευση: 30 Σεπτεμβρίου 2017

Τρόπος υποβολής εργασιών

 • Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες. Οι συγγραφείς δεσμεύονται με την υποβολή μιας εργασίας ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση αυτούσια την εργασία ή παραλλαγή της αλλού.
 • Έως τις 14 Μαΐου 2017 θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μόνον οι περιλήψεις των εισηγήσεων όλων των μορφών (Φόρμα Περίληψης Εισηγήσεων και Εργαστηρίων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: omousiou@sch.gr, υπόψη Όλγας Μούσιου Μυλωνά, έκτασης 200-300 λέξεων. Οι περιλήψεις θα προεγκριθούν με το σύστημα ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές της Επιστημονική Επιτροπής.
 • Καθένας μπορεί να συμμετέχει με μία έως τρεις εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος ή τρίτος εισηγητής. Δεκτές θα γίνουν εισηγήσεις και με πάνω από τρεις εισηγητές. Η μέγιστη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων είναι 15 λεπτά.
 • Τα Πρακτικά του 1ου (που εκκρεμούν) και του 2ου Συνεδρίου θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά με ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Έως 30 Ιουλίου 2017 θα κατατεθούν οι πλήρεις εισηγήσεις για τα ηλεκτρονικά πρακτικά Τα Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου που εκκρεμούν και του 2ου Συνεδρίου, επίσης, με οδηγίες που επισυνάπτονται στην πρόσκληση και θα αναρτηθούν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα πλήρη κείμενα θα τεθούν στην κρίση δυο ανεξάρτητων κριτών της Επιστημονικής Επιτροπής, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους και όσα επιλεγούν θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά.