Θεματικοί Άξονες του Συνεδρίου

 1. Ο μαθητής και οι ανάγκες του στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, των συναισθηματικών και των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού και του εφήβου και ο ρόλος του σχολείου
 2. Υποστήριξη μαθητών παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ατόμων με αναπηρία, κλπ. στο σχολείο
 3. Η δημοκρατική λειτουργία του σχολικού οργανισμού. Η διοίκηση των σχολικών μονάδων στη σύγχρονη εποχή
 4. Οι σκοποί και οι στόχοι της Εκπαίδευσης σε μια σύγχρονη κοινωνία. Το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης. Προγράμματα σπουδών, σχολικά εγχειρίδια και εναλλακτικές προτάσεις. Επιστημονικός γραμματισμός
 5. Οι σκοποί και οι στόχοι της Εκπαίδευσης σε μια σύγχρονη κοινωνία. Το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης. Προγράμματα σπουδών, σχολικά εγχειρίδια και εναλλακτικές προτάσεις. Επιστημονικός γραμματισμός
 6. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, ανοιχτές τάξεις, ανοιχτό σχολείο, συνεργατική μάθηση, μαθητοκεντρική διδασκαλία, κλπ.
 7. Ψηφιακός εγγραμματισμός και νέες τεχνολογίες στην Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας
 8. Το σχολείο απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής: κοινωνικές ανισότητες και φτωχοποίηση πληθυσμών, προσφυγικό ζήτημα, παγκοσμιοποίηση, περιβαλλοντικά ζητήματα, αειφόρος ανάπτυξη, κοινωνία υπερκατανάλωσης αγαθών, υπερπληροφόρηση, κλπ.
 9. Το σχολείο στην ανοιχτή κοινωνία της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας. Κριτικός γραμματισμός και διαπολιτισμική αγωγή
 10. Ετερότητα και ρατσισμός (φυλετικός, θρησκευτικός, κοινωνικός, οικονομικός, έμφυλος, έμφυλες ταυτότητες και διαφορετικότητα, κλπ.), ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικός αποκλεισμός και διακρίσεις, φαινόμενα βίας κι εκφοβισμού στο σχολείο, διαδικτυακός εκφοβισμός, κλπ. Προγράμματα και Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού
 11. Ο ρόλος και οι ανάγκες του εκπαιδευτικού στο σχολείο της σύγχρονης εποχής. Αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 12. Σχολείο και Κοινωνία. Συνεργασία του σχολείου με Οικογένεια. Συνεργασία του σχολείου με τους θεσμούς της Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας, με Συλλογικούς φορείς, Οργανισμούς, Μ.Κ.Ο., εξωτερικούς συνεργάτες, κλπ.